adresa Nr. 159 Comuna Hopârta telefon 0258-875713

Telefoane utile


Politia Hopârta
Tel/Fax. 0258-875703


Scoala cu calsele I - VIII Hopârta
Tel. 0258-875730


Parohia Ortodoxa Hopârta
Tel.0258-875875

            Începând cu data 01.09.2020, Primaria comunei Hopârta, prin responsabilul in asistență socială, demarează acțiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, în conformitate cu O.U.G. nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora.

            Potrivit acestui act normativ, copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar ( grădiniță), primar și gimnazial, fără sprijin material, cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate familiei acestora, beneficiază în anul școlar 2020-2021, de sprijin financiar acordat sub formă de tichet social pe suport electronic în cuantum de 500 de lei/an școlar.

             Aceste tichete sociale emise pe suport electronic vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de materiale școlare necesare frecventării școlii, constând în: articole de papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe, precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței.

             Destinatar final al acestui sprijin educațional este copilul, titularul tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educațional fiind reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului.

            Condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții sunt următoarele:

-să aibă domiciliul/reședința pe raza comunei Hopârta;

- venitul lunar net pe membru de familie realizat în luna iulie este de până la 1.115 lei (respectiv max 50% din salariul de bază minim brut pe tară) ;

- să facă dovada înscrierii copilului la grădiniţă sau școală.

            Pentru anul şcolar 2020-2021 cererile se depun de către reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului, în perioada 01.09.2020 - 10.09.2020 la sediul Primariei Hopârta, în cadrul programului de lucru, însoţite de următoarele actele doveditoare:

- acte de identitate ale părinților /repezentantului legal ( în original și copie);

- documente din care rezultă calitatea de reprezentant legal, în original și copie, după caz (hotărâre judecătorească de încredințare, încuviințare a adopției ; dispoziția conducătorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului/ hotărârea instanței de judecată pentru măsura plasamentului, hotărârea judecătorească de instituire a tutelei/ dispoziția autorității tutelare, potrivit legii ) ;

- certificatele de naștere ale copiilor ( original și copie) ;

- dovada înscrierii la grădiniță/ școală ;

- certificat de căsătorie părinți în original și copie ( după caz) ;

- certificat de deces părinte ( unde este cazul) în original și copie ;

- acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor (după caz) ;

- hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor și, după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei (după caz).

              Ulterior primirii și evaluării cererilor depuse, lista destinatarilor finali va fi comunicată Instituției Prefectului Județului Alba până la data de 15.09.2020.

              Menționăm că suma de bani de pe tichetul social, aferentă unui an școlar va putea fi folosită timp de un an de zile de la data emiterii, numai pe baza actului de identitate al titularului, aceste tichete putând fi utilizate numai în anumite magazine din raza localității de domiciliu a fiecărui titular de tichet. Lista cu aceste magazine va fi primită de către fiecare persoană, odată cu distribuirea tichetului.

                 De asemenea, informații suplimentare se pot solicita și telefonic la numărul de telefon 0258875713.

 

Descarcă cererea pentru acordarea de tichete sociale

 

Pentru a vizualiza fişierele PDF (Portable Document Format) aveţi nevoie de programul Adobe Reader. Dacă nu-l aveţi instalat, puteţi să descărcaţi programul de pe pagina www.adobe.com sau [ direct de aici ].